Hoạt động của ATM F0 Chống Dịch
1820
TỔNG SỐ LAO ĐỘNG
1357
LAO ĐỘNG ĐÃ NHẬN VIỆC
463
LAO ĐỘNG CHƯA NHẬN VIỆC
8,517,990,000
TIỀN ĐƯỢC ĐÓNG GÓP (VND)
7443693176
TIỀN TỒN QUỸ (VND)
988273174
CHI LƯƠNG CHO LAO ĐỘNG (VND)
86023650
CHI KHÁC (VND)

Đăng ký